Konsolidering slide show

Konsernkonsolidering

FINALE Konsolidering løser ditt behov for både konsolidering av konsernregnskaper og de tilhørende rapporteringsbehov.

Konsernkonsolideringen kan skje i flere nivåer, slik at man kan konsolidere et konsernregnskap inn i et konsern på et høyere nivå.

 
konsolidering

Konsolideringens solide styrke.

Ved å bruke vårt program for fremstilling av konsernregnskap med elimineringer, rapporter, analyser og nøkkeltall, sitter du på rekordtid igjen med solid oversikt over konsernets resultat.

 

FINALE Konsolidering

Konsolidering

Konsernkonsolidering

FINALE Konsolidering løser ditt behov for både konsolidering av konsernregnskaper og de tilhørende rapporteringsbehov.

FINALE Konsolidering tilbyr en løsning for konsolidering av konsernregnskap, og har en tett integrasjon med FINALE Rapportering og FINALE Årsoppgjør. Funksjonaliteten som du har i FINALE Rapportering og FINALE Årsoppgjør vil du kjenne igjen i FINALE Konsolidering, med felles kontoplanverktøy, dimensjonshåndtering og de samme rapportløsninger.

FINALE Konsolidering lagrer data for de enkelte selskapsregnskapene, og inneholder full historikk.

Kons paa konto

Konsolidering på kontonivå

FINALE Konsolidering er lagt opp til konvertering av konsernregnskaper på kontonivå. Dersom konsernet ikke har en egen konsernkontoplan, kan man enkelt opprette en standard kontoplan basert på Finale Standard Kontokoder.

Kons import

Integrasjon og selskapsinnlesing

FINALE Konsolidering har en enkel og funksjonell innlesing av saldotall for selskapene i konsernet fra FINALE

Rapportering og FINALE Årsoppgjør, slik at du kan:
  • Hente data fra klienter i FINALE Rapportering, Årsoppgjør eller Konsolidering,
  • Importere fra saldofil eller regnskapsintegrasjon. (Import-modul)
  •  

Innlesing fra saldofil og regnskapsintegrasjon (import-modulen) er en plusspakke som ikke inngår i basisversjonen.

Kons_vauta

Valutakonvertering ved innlesing

FINALE Konsolidering har avanserte funksjoner for valutakonvertering ved innlesing av saldotallene fra de enkelte datterselskapene, dersom disse inneholder saldotall i valuta. Valutainnlesingen styres av valutatabeller og konto- og dimensjonsserier der hver konto-/dimensjonsserie kan tilknyttes forskjellige valutatabeller. Dette gir deg for eksempel mulighet til å lese inn pengeposter til dagskurser, resultatposter til snittkurser osv.

Konvertering av valuta ved innlesing av regnskapstall gir deg mulighet til å velge om hittilverdier eller periodebevegelser skal leses inn etter valutatabellene, og valget kan foretas for hver konto- og dimensjonsserie.
Kons_Dim

Selskaps og systemdimensjoner

Selskapsregnskaper håndteres som dimensjoner i programmet, tilsvarende som avdelinger i økonomisystemet. Elimineringer og valutasaldoer tas også vare på i dimensjonsstrukturen, slik at dataene er enkelt tilgjengelig i rapporter og funksjoner.

KOnsernkontoplan

Konsernkontoplan

Kontoplanen i FINALE Konsolidering knyttes selskapene i FINALE Rapportering og Årsoppgjør, slik at du med fleksible verktøy identifiserer og tilknytter kontiene til konsernkontoplanen. Dette sikrer deg en enkel og trygg innlesing av saldotall fra selskapsregnskapene til konsernregnskapet.

Kons_OffRegn

Offentlig regnskap

Offentlig regnskap anvender de samme velprøvde løsningene som du finner i FINALE Rapportering og FINALE Årsoppgjør, og gjør det enkelt å utarbeide konsernets årsregnskap.

Spesifikasjon av offentlig regnskap kan foretas på konsernkontonivå eller på linjenivå med selskapene oppstilt i kolonner eller med rapporter som gjentas for hvert selskap i konsernet. Spesifi kasjonen foretas også pr selskap (opprinnelig saldo) og elimine- ringer i rapporten horisontal konsernoversikt.

Kons_Rappgen

Rapportgenerator

FINALE Konsolidering har en innebygget rapportgenerator som gir deg muligheter for å skrive ut rapporter med fri oppbygning av både linje- og kolonnestruktur, og fungerer på samme måte som i FINALE Rapportering. Rapportgeneratoren i Konsolidering inngår i Standardversjonen, men ikke iBasis-versjonen.

Kons_Budsjett

Budsjett, prognoser og datasett

FINALE Konsolidering kan inneholde budsjetter mv , og har muligheter for egne datasett med budsjettversjoner, prognoser etc., slik at du kan konsolidere selskapenes budsjetter.

Kons_Analyse

FINALE Analyse

FINALE Konsolidering har innebygget FINALE Analyse, som er et meget avansert rapportverktøy, med regnskapsstørrelser og nøkkeltall som kan presenteres i tabellform eller som grafikk. FINALE Analyse gir deg tilgang til et omfattende nøkkeltallsbibliotek med over 750 tallstørrelser og nøkkeltall. FINALE Konsolidering har innebygget finale Standard Kontoplan, som sikrer deg en enkel og trygg identifi kasjon av regnskapets konti. Dette anvendes til en sikker identifi kasjon av kontosaldi ved nøkkeltallsberegninger.

Med egendefinerte tilleggsvariabler som kan registreres på selskapsnivå eller beregnes med formler, får du enkelt bygget deg opp egne nøkkeltall og rapportstørrelser.

DEMO klienter for nedlasting

Demoversjoner av klienter for Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Rapportering og Visma Finale Analyse