mynter

Kvalitet med automatisk validering.

Dette er en unik funksjonalitet i FINALE som vi er alene om i vår bransje, og som vi må ærlig innrømme at vi er meget stolte over. Denne funksjonaliteten føyer seg inn i rekken over ønsker som vi har for å gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Det programmet foretar seg er en løpende validering av data mens du arbeider. Du får en godt synlig men diskret melding i nedre del av programvinduet når programmet finner forhold som tilsier feil registrering, manglende posteringskonti og dataregistreringer som står i motstrid til andre data som er registrert.

 

 

arbeid_paagaar

Brukervennlighet.

FINALE Årsoppgjør kjennetegnes med sin brukervennlighet. Alle funksjoner er enkle å finne fram i. Ved videreutvikling blir det alltid vektlagt at brukerne skal kjenne seg igjen fra foregående versjon.

De enkelte funksjonene, skjemaene og rapportene i programmet er integrert via en funksjon for relevante emner og veivisere. Dette er en funksjon som på en helt unik måte knytter funksjoner, skjemaer, rapporter og hjelpetekst sammen, og som gjør at du enkelt finner frem i FINALE Årsoppgjør.

 
kuleramme

Årsoppgjørets sikre resultat.

Standard Kontokoder sikrer en eksakt, enkel, trygg og effektiv identifikasjon av hver enkelt regnskapskonto.

Direkte integrasjon mot en rekke av de mest brukte økonomisystemene gjør det enkelt å hente saldotall fra regnskapet eller slå opp på transaksjoner.

 
 
 
aarsoppgjor_analyse

Analysér regnskapstallene.

FINALE Årsoppgjør gir deg mulighet til enkelt å analysere regnskapstallene både grafisk og tabellarisk.

Det finnes flere ferdige analyserapporter som kan brukes direkte. Det er også enkelt å lage dine egne analyserapporter.

 
 
arsoppgjor_programbilde2

Forenkler regnskapsavslutningen.

FINALE Årsoppgjør forenkler regnskapsavslutningen. Unik erfaring er innarbeidet i FINALE Årsoppgjør, som har vært på markedet siden 1988.

Resultatet er et program med ledende faglige og tekniske løsninger. Programmet er både avansert og enkelt i bruk. Det passer for både små og store virksomheter.

 
 
aarsoppgjor_programbilde

Ligningsoppgaver og årsregnskap.

Med FINALE Årsoppgjør utarbeider du enkelt ligningsoppgaver, årsregnskaper og aksjonærregisteroppgaver.

FINALE Årsoppgjør inneholder selvfølgelig elektronisk innsendelse av oppgavene til Skatteetaten og Regnskapsregisteret via Altinn.

 
 

FINALE Årsoppgjør

FINALE Årsoppgjør hjelper deg med ligningsoppgaver, årsregnskap og aksjonærrregisteroppgaver. Programmets hovedformål er å sikre riktig skatteberegning, korrekte ligningsoppgaver og gjøre det morsomt og effektivt å arbeide med utarbeidelse av offentlig regnskap. Programmet er det mest moderne på markedet, med støtte for å sende inn og hente ut opplysninger fra offentlige registre via Altinn. Programmet er kjent for sin brukervennlighet, og er konstuert for å være det mest nøyaktige og pålitelige verktøyet på markedet for årsregnskaper, nøkkeltall og ligningsoppgaver.

kontoplan

Kontoplan og standardkontokoder

FINALE Årsoppgjør har støtte for alle numeriske kontoplaner med opptil 8 sifre i kontoplanen. Kontiene lenkes enkelt til Finale Standard Kontokoder, som sikrer en eksakt klassifisering av den enkelte regnskapskonto.

neringsoppgave

Standardkontokoder sikrer riktige beregninger

Valgt standardkontokode gir deg enkelt riktig lenking til næringsoppgave, forskjellsskjema, offentlig regnskap og korrekt beregning av skattemessig inntekt og formue.

Lenkingene kan enkelt endres om ønskelig, for eksempel til fritt valgt linje i offentlig regnskap osv. slik at standardkontokodene blir et effektivt hjelpemiddel uten å være en tvangstrøye.

importAvSaldotall

Import av regnskapstall

Import av regnskapstall kan skje både med en direkte integrasjon mot økonomisystemene eller ved import av saldotall som er eksportert fra økonomisystemet til en saldofil. Det er også enkelt å registrere regnskapstallene direkte i programmet ved hjelp av hurtigregistreringsfunksjonen.

Ved integrasjon mot økonomisystemer kan saldotall hentes inn uten forutgående eksport fra økonomisystemet. Det er også mulig å vise posteringene på en konto i kontoplan-funksjonen.

rediger_off_regnskap

Offentlig regnskap

Programmet er designet på en måte som gjør at du en enkelt får utarbeidet det offentlige årsregnskapet med forside, regnskapsoppstilling, startnoter, nummererte noter, styreberetning og kontantstrømoppstilling.

Ved redigering av offentlig regnskap lager du enkelt noter til regnskapslinjene, og konti kan flyttes mellom regnskapslinjene med dra-og-slipp eller ved redigering i kontoplanen.

Noter og årsberetning kan inneholde tekstkoder som oppdateres automatisk fra saldotallene.

noter_koder_i_tekst

Noter med automatiserte tekstkoder

Med de automatiserte tekstkodene er det mulig å knytte dynamiske referanser til regnskapsinformasjon eller egendefinerte tilleggsvariabler, der noteopplysningene endrer seg når grunnlagsdataene endrer seg.

Sammen med standardkonto-funksjonene kan man enkelt gjenbruke notene på andre klienter helt uavhengig av kontoplanen på klienten.

Programmet inneholder en rekke standard noteforslag som inneholder slike tekstkoder som automatisk oppdaterer seg mot kontoplan og saldotall.

aksjekapitalnote

Noter fra skatteberegning, disponering og aksjonærregisteret

Programmet inneholder rapport som viser skatteberegning og disponering. Denne rapporten fremkommer også tilgjengelig som noter til årsregnskapet. Programmets skattenoter er utarbeidet i samarbeid med noen av de fremste fagfolkene i landet, og tilfredsstiller kravene som stilles i regnskapsloven.

Aksjonærdatabasen inneholder opplysninger om aksjonærene, herunder om en aksjonær er tillitsmann i selskapet. Det genereres note om aksjekapitalen, de 10 eller 20 største aksjonærene og aksjer eid av tillitsmenn i henhold til kravene som stilles i regnskapsloven.

skjemaoversikt

Ligningsoppgavene

En sentral del av FINALE Årsoppgjør er ligningsoppgavene. Selvangivelse, næringsoppgaver, forskjellsskjema, saldoskjema, og en rekke andre skjemaer blir automatisk opprettet og fylt ut på bakgrunn av de opplysningene du har registrert.

Ytterligere andre skjemaer kan opprettes, og utfylling av disse kan foretas direkte i skjemaet slik det vises i programmet.

Alle nødvendige ligningsoppgaver for selskaper og personlig næringsvirksomhet finner du i programmet.

neringer_og_neringsoppgave

Næringer og næringsoppgaver

FINALE Årsoppgjør støtter både RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1167 Næringsoppgave 2.

FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt har funksjonalitet for ligningsoppgaver og skatteberegning for primærnæringene, herunder også flere beregningsenheter for personinntekt.

Dersom en personlig næringsdrivende driver flere næringer, kan næringsinntekten enkelt fordeles mellom de enkelte næringene. Personinntekt og skjermingsgrunnlag beregnes for hver enkelt næring. Ektefellefordeling kan foretas for hver av næringene.

inventar

Driftsmiddelkartotek

Programmet har et innebygget driftsmiddelkartotek, som blant annet ivaretar beregning av regnskapsmessige av- og nedskrivninger, utfylling av saldoskjema og forskjeller.

Programmet er også integrert mot driftsmiddelkartotekene i FINALE Rapportering og FINALE Driftsmidler, noe som sikrer at data kun registreres en gang.

Programmets automatiske validering vil også gi beskjed dersom kartoteket ikke samsvarer med kontosaldo, for eksempel dersom du har glemt å registrere tilgang av driftsmidler på en av driftsmiddelkontiene.

bilagspermer

Etterposteringer

Det er selvfølgelig enkelt å registrere manuelle etterposteringer direkte i programmet.

Programfunksjonene inneholder også automatiske etterposteringer ut fra beregninger som foretas, som for eksempel beregning av tap på krav, varebeholdningsfunksjon, avskrivninger fra driftsmiddelkartoteket, skatteberegninger og disponeringer av årsresultatet.

Etterposteringene fremkommer også på saldobalanserapporter i tillegg til at det er en egen rapport med alle etterposteringer, både manuelt registrerte og automatisk beregnede.

mynter

Skatteberegning og disponering

Aksjeselskaper, samvirkeforetak og andre selskaper har skatteberegningen og disponeringen integrert. Resultatet av skatteberegningen og disponeringen blir automatisk bokført hvis du ønsker det.

Programmet beregner korreksjonsinntekt, og posterer korreksjonsskatten. Videre holder programmet rede på fremføring av underskudd, korreksjoninntekt m.v. fra år til år.

Beregning og postering av utsatt skatt foretas også. En av programmet styrker er at forskjeller mellom regnskap og skatt blir beregnet på kontonivå der dette er aktuelt, og henter data fra saldoskjemaer, gevinst- og tapskonto osv. der det er aktuelt for beregning av midlertidige forskjeller.

perm_hender

Deltakerlignede selskaper og personlig næringsdrivende

Programmet støtter deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS osv) både når det gjelder det deltakerlignede selskapet og deltakere i selskapene. FINALE Årsoppgjør holder oversikt over deltakernes innbetalte kapital og beregner skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag og overføring av fremført skjerming fra år til år.

Programmet støtter også personlig næringsdrivende herunder også fordeling av inntekt mellom ektefeller. For personlige skattytere kreves det at man også har FINALE Skatt for utarbeidelse av den personlige selvangivelsen. Programmet er selvfølgelig tett integrert med FINALE Skatt, slik at overføring av data til den personlige selvangivelsen gjøres enkelt og effektivt.

altinn

Elektronisk kommunikasjon med det offentlige

Ligningsoppgaver, årsregnskaper og aksjonærregisteroppgaver kan selvfølgelig sendes inn elektronisk til det offentlige via Altinn, og kan endog signeres direkte fra programmet dersom innsender har de nødvendige rettigheter til dette.

Altinn har blitt den foretrukne løsningen for innsendelse av oppgaver til det offentlige, og Finale Systemer as har vært med hele veien, og har vært i front når det gjelder løsninger for elektronisk kommunikasjon med det offentlige.

Vi oppdaterer programmene etterhvert som Altinn tilbyr nye muligheter. Dette betyr f.eks. at man nå kan opprette aksjonærregister i programmet ved å hente inn forhåndsutfylt informasjon som finnes i Altinn. Man kan også kontrollere programmets aksjonæropplysninger mot den informasjonen som finnes i Altinn.

kontor

Rapporter og ligningsoppgaver på e-post

FINALE Årsoppgjør har selvfølgelig støtte for å sende rapporter, ligningsoppgaver mv på e-post. Det er mulig å anvende e-postadressene i din egen adressebok, eller sende e-post der man anvender e-postadressene registrert i programmet.

Det er mulig å registrere e-post til selskapets revisor, daglige leder, aksjonærer, eiere og andre, og disse e-postadressene er mulig å anvende ved forsendelse av e-post fra programmet.

Det er selvfølgelig også mulig å sende sikkerhetskopi av klienter direkte på e-post, for eksempel til selskapets revisor.

Aksjebok

Aksjonærservice med Aksjebok

FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering har en innebygget aksjonærdatabase som du enkelt kan utvide til en fullverdig elektronisk aksjebok.

Aksjebok er en integrert del av FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering, der du registrerer transaksjonene løpende etter hvert som de inntreffer, slik at du til enhver tid har en aksjebok som er ajourholdt i tråd med lovens krav.

validering

Automatisk validering

Dette er en unik funksjonalitet i FINALE Årsoppgjør som vi er alene om i vår bransje og som vi må ærlig innrømme at vi er meget stolte over. Denne funksjonaliteten føyer seg inn i rekken over ønsker som vi har for å gjøre hverdagen enklere for våre kunder.

Det programmet foretar seg er en løpende validering av data mens du arbeider. Du får en godt synlig men diskret melding i nedre del av programvinduet når programmet finner forhold som tilsier feil registrering, manglende posteringskonti og dataregistreringer som står i motstrid til andre data som er registrert.

Sammen med meldingene vises det også løsningsforslag, der du kan gå direkte til de skjermbildene der problemet kan løses.

kuleramme2

Hva gjør den automatiserte valideringsfunksjonen?

Mens programmet foretar kalkulasjon av data, foretar programmet sammenligning av data mot andre data, kalkulerer om det finnes feil eller manglende samsvar mot andre data som er registrert, og samler opp de avvikene som programmet finner.

Kalkulasjon av data skjer løpende, og krever ikke at klienten lagres underveis. Det er nok at du bytter fra et skjermbilde til et annet skjermbilde, for at programmet skal foreta validering.

Prikken over i-en med funksjonen er at funksjonen selv foreslår løsninger, slik at du blir ledet til den funksjonen der feilen oppstår. Er det flere sannsynlige løsninger, vil du få en liste over løsninger som kan være aktuelle.

revisorversjon

Programmet for revisorer

Programmet finnes i revisorversjon med revisjonsområder og egne rapporter spesielt for revisorer. I tillegg kan saldotallene enkelt eksporteres til revisjonsverktøy som for eksempel Descartes.

Kontoplanen er inndelt i revisjonsområdet, og det finnes egne rapporter med kontoplan og saldotall pr revisjonsområde.

Analyse2

Analyserapporter med FINALE Analyse

FINALE Årsoppgjør har innebygget analyserapporter, som er et meget avansert rapportverktøy, med regnskapsstørrelser og nøkkeltall som kan presenteres i tabellform eller som grafikk.

FINALE Analyse gir deg tilgang til et omfattende nøkkeltallsbibliotek med over 750 tallstørrelser og nøkkeltall.

FINALE Årsoppgjør har innebygget finale Standard Kontoplan, som sikrer deg en enkel og trygg identifikasjon av regnskapets konti. Dette anvendes til en sikker identifikasjon av kontosaldi ved nøkkeltallsberegninger. 

Trakto_3

Komplette løsninger for primærnæringer

FINALE Årsoppgjør har komplette løsninger for primærnæringer. Om du har flere næringer støtter vi dette både med og uten avdelingsoppdeling. Har du flere beregningsenheter for personinntekt, støtter vi også dette, med fordeling av inntekt og kapitalavkastning på flere personinntektsskjemaer.
FinalePrognose

FINALE Prognose Tilleggsmodul

FINALE Prognose er en modul i FINALE Rapportering og i FINALE Årsoppgjør. Modulen kalkulerer automatisk prognoser basert på de historiske verdiene som ligger i FINALE. I FINALE Rapportering er det historiske periodeverdier som vil påvirke kalkulering av sesongindekser for hver enkel måned, mens det i FINALE Årsoppgjør kun finnes en verdi for året, og sesongindeksene vil utgjøre en tolvdel per måned. Første gang du starter FINALE Prognose, settes det opp en prognoseversjon hvor det kalkuleres prognoser for to år basert på fire års historikk. I tillegg hentes det oppsett fra FINALE som benyttes i beregninger og presentasjon av prognoser. Det er funksjoner for å endre oppsett og versjoner, og eventuelt lage flere prognoseversjoner. Det er funksjoner for å overstyre på mange områder, og gjøre andre valg i oppsettet for å få en så god prognose som mulig. Når prognosen er ferdig kalkulert, ligger den ferdige prognosen klar i eget datasett for rapportering i FINALE. Det er tre standard prognoserapporter for å presentere prognosetallene.

FinaleKraft_72dpi

FINALE Kraft Tilleggsmodul

FINALE Kraft løser behovet for ligningsoppgaver og skatteberegning for aksjeselskaper mv. som beskattes etter de særskilte skattereglene for kraftverk. FINALE Kraft er en tilleggsmodul til FINALE Årsoppgjør.

Tilleggsmodulen fungerer som en funksjonsutvidelse for programmet FINALE Årsoppgjør, som gjør at varige driftsmidler, skatteberegning og ligningsoppgaver automatisk får de nødvendige tilleggsfunksjoner som er nødvendig for kraftforetak.

Tilleggsmodulen fremstår som en integrert del av programmet, noe som gjør at FINALE Årsoppgjør har full støtte for behovene i selskaper som er eiere av vannkraftverk.

DEMO klienter for nedlasting

Demoversjoner av klienter for Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Rapportering og Visma Finale Analyse

Brukerbetingelser

En vedlikeholdsavtale inkludert brukerbetingelser sikrer deg rett til å bruke produktet, herunder tilgang til oppgradering til senere programversjoner, og dekker også oppretting av evt. programmeringsfeil og nødvendige endringer som følge av offentlige bestemmelser. For å kunne bruke produktet, må du ha en vedlikeholdsavtale.