Du er her Forside » Om oss » Brukerbetingelser

Brukerbetingelser

1. EIENDOMSRETT

Finale Systemer as har opphavs- og eiendomsretten til all programvare denne forsendelsen inneholder.

2. BRUKSRETT

Bruksretten omfatter bruk av leverte program med tilhørende brukerdokumentasjon ihht  kjøp av antall lisenser. Bruker har ingen rettslig adgang til å selge datamaskiner med tilhørende Finale programmer. Brukere har heller ikke adgang til å kopiere programvaren til bruk i datterselskaper, avd. kontorer eller andre bedrifter innen samme konsern. Blir bruker konkurs, eller nedlegges virksomheten opphører bruksretten automatisk. Bruker plikter å innrette seg slik at ulovlig kopiering ikke finner sted av brukers ansatte eller andre som har tilgang til brukers dataanlegg. Hvis bruker uaktsomt overtrer disse bestemmelser skal han kompensere Finale Systemer as minimum ti ganger programmets veiledende pris.

3. GARANTIER

Finale Systemer as forplikter seg til å rette alle vesentlige feil på dagens versjon av Finale-programmene som er dokumentert av bruker.

4. ANSVARBEGRENSNING

Finale Systemer as eller forhandler har ikke ansvar for tap bruker eller tredje part er blitt påført som følge av feil i programmene, dokumentasjonen eller feilaktig bruk av programmene Eventuell erstatning vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til verdien av vedlikeholds- og serviceavtalen for inneværende periode.

5. NYE VERSJONER

Oppgradering og vedlikehold vil skje i henhold til vedlagte vedlikeholdsavtale.

6. LEVERINGSVILKÅR

Programvaren anses levert ved utgivelse av lisensnøkkel/kode fra Finale Systemer as. Denne avtale gjelder fra samme dato.

7. BETALINGSVILKÅR

Bruksretten for programmene spesifisert i denne avtalen forfaller til betaling i henhold til de til enhver tid gjeldende betalingsbetingelser.

8. AVTALENS VARIGHET

Brukerbetingelser gjelder så lenge bruker disponerer de programmene som dekkes av avtalen. Ved eventuelt opphør i bruk av programmene skal bruker uten opphold skriftlig meddele Finale Systemer as om dette.

9. MISLIGHOLD

Dersom bruker vesentlig misligholder noen deler av denne avtalen kan Finale Systemer as og event. forhandler heve avtalen med umiddelbar virkning og kreve systemet levert tilbake og kreve erstatning (se pkt. 2).

10. TVISTEMÅL

Denne avtalen erstatter alle tidligere inngåtte avtaler så vel som muntlige med hensyn til bruk av programvaren. Tvist om forståelse og gjennomføring av denne avtale skal avgjøres ved voldgift. Voldsgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer med mindre partene er enige om at et medlem er tilstrekkelig. Under enhver omstendighet oppnevnes medlemmene herunder rettens formann av justitiarius ved nærmest herredsrett til Finale Systemer as eventuelt forhandler. Voldsgiftsrettens omkostninger bæres av partene med en halvpart hver. For øvrig kommer bestemmelse i tvistemålslovens kap. 32 til anvendelse.

11. GENERELT

Dersom bruker på et senere tidspunkt utvider med bruk av flere av Finale-programmoduler på samme dataanlegg vil denne avtale automatisk gjelde også disse programmoduler selv om ikke dette er spesielt avtalt.